Szkolenia BHP

ORGANIZUJEMY KURSY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

Głównym celem okresowych kursów BHP jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy pracowników oraz pracodawców, szczególnie z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyka które się z nimi wiąże. Kursy pomagają także kształtować bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a ponadto uczą pracowników jak powinni postępować w razie wypadku lub sytuacji awaryjnych. Poprawienie umiejętności jednostki zawsze wiążę się z ogólną poprawą bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa.

ORGANIZUJEMY:

Dedykowane jest pracodawcom, którzy chcą nabyć uprawnienia aby móc samodzielnie przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród swoich pracowników oraz wykonywać inne zadania służby BHP.

Aby pracodawca, mógł samodzielnie wykonywać zadania służby BHP w swoim zakładzie pracy, oprócz ukończenia tego szkolenia musi spełnić warunki: zatrudniać do 10 pracowników lub zatrudniać do 50 pracowników ale firma musi być zakwalifikowana do grupy działalności, która nie niesie wysokiego ryzyka wypadku (nie wyższej niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Termin ważności 5 lat.

 

Jest dedykowane pracodawcom oraz pracownikom kadry zarządzającej. Dostarcza ono wszelkich niezbędnych informacji dotyczących organizacji stanowiska pracy pod kątem obowiązujących przepisów, wyjaśnia metody identyfikowania zagrożeń i opracowania oceny ryzyka występującego na danym stanowisku roboczym. W ramach kursu, uczestnicy kursu pozyskują wiedzę z następujących dziedzin i zakresów: uwarunkowania prawne i formalne, instruktaż stanowiskowy, identyfikacja i analiza zagrożenia, ocena ryzyka w związku z pracą na danym stanowisku i wykonywanymi obowiązkami, wypracowanie wzorców bezpiecznego zachowania pracownika, zasady postępowania w sytuacji niebezpiecznej. Termin ważności 5 lat.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych to przede wszystkim aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Jest to główny cel szkolenia, o czym mówi nam § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenia te mają także na celu zapoznać pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w dziedzinie bhp.

W przypadku grupy pracowniczej, jaką są robotnicy celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

Pracownicy na stanowiskach robotniczych mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Kolejne szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia, szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na rok.

Podstawa szkolenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników: inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na tych stanowiskach przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach takich jak: pracownik administracji państwowej/samorządowej, pracownik sekretariatu, recepcji referent, pracownik księgowy, oraz wielu innych typowych stanowiskach biurowych.

Szkolenie BHP przeznaczone jest dla pracowników, których codzienna praca wiąże się z obsługą komputera z monitorem ekranowym oraz narażeniem na oddziaływanie niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

Termin ważności 6 lat.

UWAGA!

Szkolenie okresowe pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym nie jest wymagane w przypadku, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, wynika, że jest to konieczne.

W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, na stanowiskach robotniczych, w tym osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego, tj.: strzałowy, wydawca środków strzałowych, elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych.

Szkolenie obejmuje: