Usługi techniczne

NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Oddział w PIOTRKÓW TRYBUNALSKI dysponuje szerokim gronem specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi i z bogatym doświadczeniem zawodowym.
Cieszymy się zaufaniem klientów od wielu lat. Podstawą naszej działalności jest wykonywanie technicznych usług specjalistycznych, ekspertyz, wycen, przeglądów budowlanych i technicznych, opinii dla sądów i prokuratur, tłumaczeń tekstów technicznych i wielu innych usług.
WYKONUJEMY m.in.:
•    ekspertyzy i opinie w zakresie: budownictwa, stanu instalacji elektrycznych, c. o., gazowych i wodociągowych;
•    opracowania techniczne przedsądowe i sądowe z zakresu budownictwa weryfikujące zasadność roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych. Usługa w tym zakresie dedykowana jest dla osób fizycznych, prawnych, urzędów administracji publicznej, kancelarii prawnych, organów procesowych;
•    inne opinie i orzeczenia techniczne wg wcześniejszych uzgodnień;
•    kompleksowe przeglądy budowlane (roczne i pięcioletnie) wraz z wpisem do książki obiektu zgodnie z art. 62 Ustawy z 07.07.1994 r. prawa budowlanego z późniejszymi zmianami;
•    montaż i coroczna kontrola przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – ostatnia DzU nr 109/2004, poz. 1156 [1]) w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.)
•    okresowe przeglądy placów zabaw (art. 3 ustawy Prawo budowlane);
•    prowadzimy nadzory inwestorskie: kompletnych obiektów, adaptacji lub remontów;
•    ekspertyzy i opinie w zakresie wyceny samochodów i szkód oraz zdarzeń w ruchu drogowym;
•    wyceny majątku trwałego budynków, lokali mieszkalnych, gruntów zabudowanych i niezabudowanych, itp.;
•    wyceny maszyn, urządzeń i środków transportu;
•    wyceny i oceny techniczne w zakresie upraw rolnych;
•    badania i pomiary związane ze środowiskiem pracy;
•    pomiary elektryczne i natężenia oświetlenia;
•    opinie według kryterium innowacyjności dla celów dofinansowania inwestycji ze środków strukturalnych Unii Europejskiej;
Naczelna Organizacja Techniczna Oddział w Piotrkowie Trybunalskim jest: jednostką naukową w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późniejszymi zmianami) t. j: jednostką naukową - prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.
•    oceny maszyn pod względem minimalnych wymagań BHP i dopuszczenia do eksploatacji (deklaracje zgodności): sprawdzamy stan techniczny maszyn w oparciu o Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE oraz Dyrektywę Narzędziową 2009/104/WE 9 wg najnowszych wytycznych UDT i PIP);
•    opracowanie skróconej dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń;
•    opracowanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń;
•    instrukcje ewakuacyjne (ppoż.), eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych;
•    tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych;
•    usługi rzecznika patentowego w tym zgłoszenia do UP wynalazków, wzorów użytkowych itp.;
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.