Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

URZĄDZENIA DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH (URZĄDZENIA NO)

(Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klasy: ……. wg ADR / RID / ADN).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Tabela nr 1 powyższego rozporządzenia. Urządzenia techniczne, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

„Urządzenie NO” – urządzenie do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w ruchu drogowym, kolejowym, żegludze śródlądowej i morskiej, składające się z członów rurowych(sztywnych, elastycznych lub sztywno-elastycznych) połączonych szczelnymi zaworami obrotowymi, ograniczone z jednej strony zaworem odcinającym od instalacji przemysłowej, a z drugiej strony elementem łączącym z napełnianym lub opróżnianym zbiornikiem

KURS na urządzenia NO jest kursem pozwalającym uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi różnych klas. Kurs ten przygotowuje do egzaminu, aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne TDT, które są niezbędne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z napełnianiem i opróżnianiem zbiorników takich jak np. cysterny.

Aby odbyć kurs UNO należy spełnić następujące wymagania: ukończyć 18 lat, mieć co najmniej wykształcenie zawodowe.

Kurs UNO (TDT) obejmuje zagadnienia tematyczne takie jak:

 

Kurs teoretyczny i praktyczny organizujemy w miejscu i terminie dogodnym dla zamawiającego na jego urządzeniach.

Po szkoleniu organizowany jest egzamin którego zasady zostały określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 1008). EGZAMIN składa się z dwóch części:

część teoretyczna – część pisemna z zakresu tematycznego podanego powyżej ;

część praktyczna – odbywa się na urządzeniach oddanych pod Dozór (uczestnicy są zobowiązani o wyposażenie się w kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną – antystatyczną).

Załatwiamy za Państwa wszelkie formalności związane z egzaminem UDT.

Okresy ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego: 5 lat

 

Organizujemy również kurs na:

URZĄDZENIA DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH DO MATERIAŁÓW NIEZALICZANYCH JAKO NIEBEZPIECZNE

(Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.)

Okresy ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego: 10 lat