13 października 2020 Zmarła Przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec

Z ogromnym smutkiem informujemy, mgr inż. Barbara Malec

że 13 października 2020 r. odeszła od nas

 

mgr inż. Barbara MALEC 

 

Przewodnicząca Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, związana z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa od początku jego istnienia, delegat na okręgowe i krajowe zjazdy ŁOIIB we wszystkich kadencjach, uczestniczka prac Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Członek Honorowy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, organizatorka i wieloletnia przewodnicząca Oddziału PZITB w Piotrkowie Trybunalskim, wieloletnia przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITB.

Wieloletni członek Rady Naczelnej Organizacji Technicznej Oddz. w Piotrkowie Trybunalskim oraz jej Prezes do 2009 r.

Ceniony rzeczoznawca i inżynier, Osoba o wielkim sercu i niezykłej energii, zaangażowana w pracę zawodową i społeczną. 

Żadne słowa nie są w stanie w tej chwili oddać naszego wielkiego żalu z powodu tej niepowetowanej straty...

Rodzinie i Przyjaciołom Pani Przewodniczącej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Koleżanki i Koledzy

z NOT ODDZIAŁ w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

 

BARBARA MALEC (1944–2020) ukończyła w 1967 r. Wydział Budownictwa Ogólnego Politechniki Łódzkiej z tytułem magistra inżyniera budownictwa. Uzyskała uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego w tej specjalności. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę zawodową, która była jej pasją kontynuowaną do ostatnich dni. 

Od 1974 r. oddana pracy społecznej w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Zorganizowała Oddział PZITB w Piotrkowie Trybunalskim, pełniąc przez 20 lat funkcję jego przewodniczącej. Była także członkiem Zarządu Głównego PZITB, a następnie przewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego. We wrześniu br., na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (11–13 września 2020 r.) przyznano Jej zaszczytną godność Członka Honorowego PZITB.

Z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa związana od początku jego istnienia. Uczestniczyła w pracach Międzystowarzyszeniowego Komitetu Organizacyjnego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jako członek Łódzkiej OIIB od 2002 r. brała udział w pracach Prezydium i Rady ŁOIIB. Od 2009 r. pełniła funkcję wiceprezesa Łódzkiej OIIB, a w 2014 roku została wybrana na przewodniczącą Rady Łódzkiej OIIB i funkcję tę pełniła także w bieżącej kadencji.

Aktywnie działała w samorządzie zawodowym jako delegat Łódzkiej OIIB na okręgowe i krajowe zjazdy we wszystkich kadencjach. Była członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w I i II kadencji, a od 2010 r. członkiem Krajowej Rady PIIB (w III kadencji także członkiem Prezydium Krajowej Rady PIIB).

Jej odejście to wielka strata dla środowiska budowlanego i samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

Nekrolog<<< powrót do aktualności